Akron Power Squadron - Advanced Piloting Class

Exercise 9-2