Akron Power Squadron - Advanced Piloting Class

Exercise 8-4