Akron Power Squadron - Advanced Piloting Class

Exercise 7-4